วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

จุดประสงค์รายวิชา
1.  เพื่อให้มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคำ
2.  เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3.  เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ